Bericht

Afstudeer- en projectopdrachten: Wijkontwikkeling Hoge Vucht

Geplaatst op 10 januari 2022, 12:55 uur
Illustration

Wijkontwikkeling Hoge Vucht (Breda)
Afstudeer- en projectopdrachten

Hoge Vucht is de overkoepelende naam van vijf wijken in Breda-Noord.

Hoge Vucht heeft zo’n 20.000 inwoners. Het is een wijk met zo’n 70 nationaliteiten en kampt op een aantal terreinen met een minder positieve ontwikkeling dan andere wijken in de stad. Het zal een van de aandachtswijken in het meerjarige Rijksprogramma voor de versterking van de leefbaarheid in wijken gaan zijn. In Breda heet dit programma Verbeter Breda. In 2021/2022 ontwikkelen betrokken stakeholders de agenda van dit programma waardoor nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van uitdagingen beschikbaar komen.

Urban Living Lab Breda werkt aan en in een Samenwerkplaats Hoge Vucht. Hier zoekt zij aansluiting bij de wensen van bewoners, werkt ze aan de verbindingen tussen bewoners en van bewoners met maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. Vanuit de bewoners borrelen nieuwe vraagstukken op, vanuit de stedelijke agenda of de inzichten en interesses van lectoraten komen onderwerpen naar voren. In de Samenwerkplaats voeren we de regie over de aanpak en prioritering.

Er zijn dus potentieel veel vraagstukken. Denk aan:

 • creëren en versterken van ontmoetingsplekken, in de publieke ruimte (fysieke plekken en/of evenementen/activiteiten) of in community centra; waarbij oog voor de versterking van de inclusieve samenleving
 • co-organiseren van 3 grotere events met bewoners in kader van EU-project
 • verbeteren van de verkeersveiligheid
 • versterken van de sociale veiligheid
 • verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving
 • stimuleren van sporten en bewegen in de wijk
 • (economische/maatschappelijke) waardebepaling van initiatieven in de wijk (als fundament om een nieuwe economie tot ontwikkeling te laten komen
 • versterking van de zeggenschap van bewoners
 • jongeren laten participeren door middel van urban culture
 • bewoners laten aansluiten op de energietransitie
 • enzovoort: kom ook zelf met ideeën

De actualiteit bepaalt wat mogelijk is en de prioritering. Heb je Interesse, neem dan contact op met:
Ger Pepels pepels.g@buas.nl 
Marc Holvoet holvoet.m@buas.nl

-------------------------------------------------

Community development Hoge Vucht (Breda)
Graduation and project assignments

Hoge Vucht is the umbrella name of five neighborhoods in Breda-North. Hoge Vucht has about 20,000 inhabitants. It is a neighborhood with about 70 nationalities and is struggling with less positive development in a number of areas than other neighborhoods in the city. It will be one of the focus areas in the multi-year national program for improving the quality of life in neighbourhoods. In Breda this program is called Improve Breda. In 2021/2022, involved stakeholders will develop the agenda of this program, which will open up new possibilities for tackling challenges.

Urban Living Lab Breda is working on and in a Hoge Vucht Samenwerkplaats (collaboration space). Here it seeks to connect with the wishes of residents, and it works on the connections between residents and residents with social organisations, companies and the municipality. New issues arise from the residents, topics emerge from the urban agenda or the insights and interests of lectorates. In the Samenwerkplaats we direct the approach and prioritization.

There are potentially many issues. Think of:

 • creating and strengthening meeting places, in the public space (physical places and/or events/activities) or in community centers; with an eye for strengthening the inclusive society
 • co-organising 3 larger evens with citizens in EU-research
 • improving road safety
 • strengthening social security
 • improving the quality of the green environment
 • stimulating sports and exercise in the neighbourhood
 • (economic/social) valuation of initiatives in the neighborhood (as a foundation for developing a new economy
 • strengthening the say of residents
 • allow young people to participate through urban culture
 • connecting residents to the energy transition
 • and so on: come up with ideas yourself

Current events determine what is possible and prioritisation. If you are interested, please contact:
Ger Pepels pepels.g@buas.nl
Marc Holvoet holvoet.m@buas.nl

Deel dit: