Nieuwe blogpost

STUDENT werkplaatsen in Samenwerkplaatsen ULLB

STUDENT werkplaatsen in Samenwerkplaatsen ULLB
logo
Urban Living Lab Breda

Urban Living Lab Breda (ULLB) werkt in en vanuit wijken in Breda. In 2020-21 hebben we aansluiting gevonden bij Hoge Vucht, Doornbos Linie, Fellenoord en Schorsmolen. We hebben de zaadjes geplant bij zowel bewoners als andere betrokkenen. 

In 2021-22 zetten we een nieuwe stap.

We zijn op zoek naar studenten die in de praktijk aan de slag willen gaan voor hun afstuderen, via een stage of met projecten en met ons die nieuwe stap willen vormgeven. In die praktijk sluiten we aan op vraagstukken die het leven van de bewoners en hun leefomgeving direct raken. Voor de start in september 2021 zullen in de komende weken en maanden de onderwerpen duidelijk worden.

We volgen de agenda die in samenspraak met bewoners is en verder wordt ontwikkeld. Daarnaast kunnen vraagstukken aan de orde komen die de gemeente, maatschappelijke organisaties of bedrijven willen inbrengen. Tot slot pikken we ook vraagstukken vanuit de kennisorganisaties op voor zover die aansluiten op de belangen van de bewoners. Als voorbeelden denk hierbij aan placemaking, zorg in de wijk, leefstijl, sport- en bewegen, nieuwe economie en energietransitie. Voor de vraagstukken vanuit de laatste twee categorieën belanghebbenden geldt steeds dat ULLB aan de bewoners de doorslaggevende stem geeft in de besluitvorming of een onderwerp opgepakt wordt.

Vanzelfsprekend zoeken we naar wegen om op de voorkeur en de gewenste leerervaringen van de studenten in te spelen zodat de intrinsieke motivatie optimaal aangeboord wordt. Helemaal waardevol wordt het leren in en met de praktijk als de studenten verschillende (disciplinaire) achtergronden blijken te hebben. We nodigen dan ook studenten van vele programma’s en organisaties uit om hun belangstelling kenbaar te maken. En natuurlijk vraagt het werken in zo’n omgeving veel van jouw betrokkenheid. 

De ervaringen in dit eerste jaar hebben geleerd dat het belangrijk is om een gezamenlijke startpositie te creëren. Het werken vanuit de belangen en perspectieven van bewoners vraagt om afstemming over de oriëntatie en aanpak. De samenwerkplaatsen vinden hiertoe inspiratie in Asset-Based Community Development en Community Economies. De onderwerpen die zich nu aandienen zijn:

Bijdragen aan de ontwikkeling van ontmoetingsplek(ken) in de wijk

  • Bewonerscentra
  • Ontmoeting in de publieke ruimte (50 bankjes plaatsen in de wijk ..)

Maatschappelijke waardecreatie in beeld brengen

  • Over welke assets en strengths beschikt de wijk volgens de bewoners?
  • Welke niet-financiële waarden creëren bewoners in hun interacties?

Verdiepend onderzoek naar behoefte alternatieve sporten

Vanuit kleinschalige experimenten culturen verbinden 

  • benchmarken hoe dat al succesvol gaat in b.v. GB, andere (grote) steden

Verkeersveilige routes naar de scholen ontwikkelen

Wijkgedragen concepten ontwikkelen voor afvalverwijdering.

Event: een dikke jassenfeest organiseren rond kerst

Met bewoners exploreren van de kansen van het publieke groen in de wijk 

Ondersteunen bij ontwikkeling effectieve, doelgroepgerichte communicatie 

  • Doorontwikkeling digitale wijkplatform

Belangstelling?

Stuur een bericht aan: Ger Pepels